หลักการและเหตุผล
ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) กำหนดจัดการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในประเทศเพื่อให้นักวิจัย นักพัฒนา บริษัทเจ้าของเทคโนโลยี มีแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสอดคล้องกับนโยบายทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลประเทศ ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ทั้ง นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา เจ้าหน้าที่ไอทีภาครัฐ ครู อาจารย์ ผ่านกิจกรรมอบรมที่จัดขึ้น (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดย NECTEC ให้การสนับสนุนเรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมทุกท่าน และจะมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามกำหนดเวลา และทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
กำหนดการจัดอบรมในแต่ละภูมิภาค
เชียงใหม่
สำนักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
สงขลา
โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส หาดใหญ่
ปทุมธานี
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รายละเอียดของกำหนดการอบรม
การสมัครการอบรม
 • เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง รบกวนกรอกข้อมูลในใบสมัครที่เป็นจริง รวมถึง ศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ละเอียดก่อนทำการสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยภาษาไทยเท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ควรมีอีเมล์ Gmail เพื่อใช้ประกอบในการอบรม
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมตามรอบการจัดที่ท่านสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมการอบรม ตามวัน และสถานที่ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
 • กรอกใบสมัครให้ทันตามกำหนดเวลาของการจัดการอบรมในแต่ละครั้ง
 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรม ควรมีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • การเปิดรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของแต่ละครั้ง จะประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของการจัดอบรมเท่านั้น โดยมีกำหนดวันที่ประกาศรายชื่อไว้ดังนี้
 • ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มี.ค. 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 20 มี.ค. 2566
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มี.ค. 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 12 เม.ย. 2566
  ภาคใต้ ครั้งที่ 3
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 15 พ.ค. 2566
  ภาคกลาง ครั้งที่ 4
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 15 มิ.ย. 2566
  การเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม
 • การแต่งกาย รบกวนแต่งกายเข้าร่วมการอบรมด้วยชุดสุภาพ
 • เข้าร่วมการอบรมตรงตามเวลาในกำหนดการ
 • ในการเข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว และปลั๊กต่อพ่วงส่วนตัว มาประกอบการอบรมด้วย
 • การสนับสนุนและสิ่งที่ได้รับ
 • สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารว่างในวันจัดอบรม
 • สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแต่ละสถานที่ของการจัดอบรม
 • ประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามกำหนดเวลา และทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 • หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำของประเทศ
  ผู้สนับสนุน
  ผู้ดำเนินการ
  งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS)
  กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  ติดต่อสอบถาม