บริการสอบถามข้อมูลแบบ FAQ ด้านจัดซื้อ (Procurement) และปัญหาไอที (IT Support)
ด้วยเทคนิค fastText และ word embedding