บริการสอบถามข้อมูลแบบ FAQ ด้านจัดซื้อ (Procurement) และปัญหาไอที (IT Support)
ด้วยเทคนิค fastText และ word embedding

บริการสกัดคำตอบจากบทความ

จำนวนอักขระ = /1000

บทความ
คำถาม 1
คำถาม 2
คำถาม 3

บริการสร้างคำถามคำตอบจากบทความอัตโนมัติ