บริการแปลงภาพเอกสารให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
โดยภาพจะต้องมีความละเอียดมากกว่า 200 dpi
หรือภาพขนาด A4 ที่ขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB
เป็นเอกสารที่เป็นข้อความอย่างเดียว และมีเพียงคอลัมภ์เดียว

OCR สำหรับอ่านตัวอักษรที่พบเจอได้ทั่วไป รวมถึงตัวอักษรที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ เช่น ตัวอักษรขาด ตัวอักษรติดกัน มีรอยแหว่ง ลอก เป็นต้น โดยลักษณะรูปจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษที่เป็นแนวยาวมีขนาดพอดีกับตัวอักษร 1 บรรทัด และมีความยาว 6-18 ตัวอักษร

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
โดยจะต้องเป็นภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ
ที่มีความยาว 6-18 ตัวอักษร แบบ 1 บรรทัด
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการแปลงภาพป้ายทะเบียนให้เป็นเลขทะเบียน

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
โดยภาพจะต้องมีความละเอียดมากกว่า 400x300 pixel
หรือขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB และเป็นภาพป้ายทะเบียนไทยบนพื้นขาว

LPR สำหรับแปลงภาพป้ายทะเบียนรถ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการตรวจจับบริษัทที่ผลิตรถยนต์ ได้ 20 บริษัท

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg

บริการแปลงภาพป้ายทะเบียน

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png

บริการแปลงภาพบัตรประชาชนให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
โดยภาพต้องมีความละเอียด 800x800 ถึง 4000x4000 pixel
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

ประเภท :
ภาพด้านหน้า
  • ภาพด้านหน้า
  • ภาพด้านหลัง
ภาพจากเว็บไซต์ https://ai.iapp.co.th

บริการแปลงภาพบัตรประชาชนให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

ภาพจากเว็บไซต์ https://ai.iapp.co.th

บริการรู้จำตัวเลขลายมือเขียนแบบไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งสามารถรู้จำเลขไทยและเลขอารบิค

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg

บริการแปลงภาพใบเสร็จให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการแปลงภาพสมุดบัญชีเงินฝากให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการแปลงภาพสมุดบัญชีเงินฝากให้เป็นข้อความ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png
และมีขนาดไฟล์น้อยกว่า 1 MB

บริการแปลงภาพใบอนุญาตขับรถ

Drop file to upload or browse

รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg และ .png