ทีเล็กซ์พลัส บริการตัดคำด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) โดยใช้อัลกอริทึม Conditional Random Fields

จำนวนอักขระ = /1000

เล็กซ์โตพลัส บริการตัดคำด้วยเทคนิคอิงพจนานุกรม (Dictionary based) โดยใช้อัลกอริทึม Longest matching

จำนวนอักขระ = /1000

Longan บริการตัดคำและประโยค

จำนวนอักขระ = /1000

ทีเล็กซ์พลัสพลัส บริการตัดคำพร้อมทั้งกำกับหน้าที่ของคำ (Part of speech) ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) โดยใช้อัลกอริทึม Conditional Random Fields

จำนวนอักขระ = /1000

ทีเนอร์ บริการกำกับคำนิพจน์ระบุนาม (Named Entity) พร้อมทั้งกำกับหน้าที่ของคำ (Part of speech) โดยใช้อัลกอริทึม Conditional Random Fields

จำนวนอักขระ = /1000

จีทูพี บริการแปลงข้อความภาษาไทยเป็นหน่วยเสียง

จำนวนอักขระ = /250

บริการค้นหาคำที่ออกเสียงคล้าย

Model :
รายชื่อคนไทยยอดนิยม
  • พจนานุกรมราชบัณฑิต
  • รายชื่อคนไทยยอดนิยม

บริการค้นหาคำสะกดใกล้เคียง

Model :
รายชื่อคนไทยยอดนิยม
  • พจนานุกรมราชบัณฑิต
  • รายชื่อคนไทยยอดนิยม

บริการค้นหาคำที่มีบริบทใกล้เคียงกัน โดยใช้อัลกอริทึม Word2Vec

Model :
Thai Wikipedia
  • Thai Wikipedia
  • Twitter

Thai Word Similarity บริการเทียบความใกล้เคียงของคำในเชิงบริบทข่าวหรือภาษากึ่งทางการ

Word-1
Word-2

บริการแก้ไขข้อความภาษาไทยที่พิม์ผิดลำดับ

จำนวนอักขระ = /1000

Text summarization บริการสรุปความด้านข่าวเศรษฐกิจ
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) โดยใช้โมเดล Gated Recurrent Unit (GRU)

จำนวนอักขระ =

** รองรับข้อความที่มีขนาด 400-1,000 คำ

บริการย่อความภาษาไทย

จำนวนอักขระ = /800

บริการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ข้อความภาษาไทย

จำนวนอักขระ =